Prleks je uspešno realizovao više od 900 projekata od 1990. godine kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Naše aktivnosti do sada obuhvataju impresivan niz ustanova kao što su državne i obrazovne institucije, zdravstvene ustanove, poslovne zgrade, trgovinske lance, prodajne objekte, proizvodne pogone, kulturnu baštinu, toplane, hotele, restorane, sportske centre, telekomunikacione objekte i stambene zgrade.

Prleksovo delovanje se grubo može podeliti u dve kategorije, jednu koja se odnosi na saradnju sa državnim organima i drugu koja je usmerena na komercijalne programe. Oba segmenta su od suštinskog značaja za konačnii uspeh Prleksa i njihovi interesi se u mnogim sferama prepliću.

Radili smo projekte u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Libiji, Norveškoj. Radujemo se upoznavanju novih zemalja i kultura kroz rad na projektima koji će poboljšati život lokalne zajednice.


VLADINE INSTITUCIJE

Ministarstvo odbrane, Beograd, Srbija (20.000 m2) – 2000

Urađen je glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa HVAC, elektro, hidro i otpadnim instalacijama

Predmet projekta je bila rekonstrukcija zgrade Ministarstva odbrane u Beogradu. U objektu se nalaze kabinet ministra, prostorije za prijem, kancelarije, restoran i prateće tehničke prostorije. Kompleks obuhvata i štampariju, garaže i tehničku radionicu.

Izvršena je potpuna rekonstrukcija sa uvođenjem novih sistema koji nisu postojali u vreme izgradnje.


ZDRAVSTVO

“Dr. Vukan Čupić” Institut, Beograd, Srbija – 2006

Urađen je opšti projekat HVAC instalacija uz potpunu rekonstrukciju

Ugovorom je bila predviđena rekonstrukcija dva sprata na vrhu zgrade instituta i transformaciju oblasti u kompletan zdravstveni blok koji sadrži operacione sale, sobe za intenzivnu negu, lekarske prostorije, sobe za smeštaj bolesnika, deo za odmor osoblja i odgovarajuće usluge. Za potrebe smeštaja klima komora i druge opreme izgrađena je nova mašinska sala na krovu objekta.

Snabdevanje toplotnom energijom se vrši iz centralne toplotne podstanice, dok se za potrebe hlađenja koristi novi vazduhom hlađeni čiler. Operacione sale zadovoljavaju kriterijum čistih soba i vrši se održavanje nadpritiska. Ostale prostorije se greju i hlade fan-coil uređajima sa ubacivanjem primarnog vazduha.

Više o ovom hotelu možete pročitati na http://www.imd.org.rs


OBRAZOVANJE

Univerzitet u Centralnoj Aziji, tri kampusa u Kirgistanu, Tadžikistanu i Kazahstanu (svaki oko 16.000 m2) – 2013-2016


Završni detalji projekta KGH sistema za Kampus u Kirgistanu, šeme i detalji projekta termotehničkih instalacija za Kampuse u Tadžikistanu i Kazahstanu

Tri kampusa u tri različite zemlje, ali izgrađene sa istim ciljem- da mladim ljudima iz regiona i širom sveta pruže dobro obrazovanje i priliku za bolji život.

Kampus sadrži spavaonice, učionice, laboratorije, trpezariju, biblioteku, gimnastičku salu i sve drugo neophodno za kvalitetan život. Posle 1. faze, kampus će nastaviti da se širi dok se ne dostigne predviđenih 125.000 m2.

Predviđeni inženjerski sistemi obezbeđuju energetski efikasne objekte i pouzdan rad. U zavisnosti od dostupnosti, korišćeni su obnovljivi izvori energije kao u Kampusu u Narinu, gde se koriste bunari i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje

Univerzitet u Beogradu, biološki fakultet, Beograd, Srbija (4.500 m2) – 2009

Urađen je opšti projekat HVAC instalacija

Biološki fakultet je višespratan objekat u kome se nalaze amfiteatar, učioince, labaratorije, odeljenja za čuvanje uzoraka i tehničke prostorije. Obezbeđeno su grejanje, hlađenje i ventilacija objekta. Posebna pažnja posvećena je ventilaciji labaratorija i vežbaonica, odvođenju vazduha iz hauba i drugih specijalnih uređaja, kao i održavanju nadpritisaka i podpritisaka u čistim prostorijama, odnosno prostorijama za čuvanje uzoraka. Hlađenje se obavlja pomoću čilera, a grejanje preko gradskog toplifikacionog sistema.

RELIGIOZNI OBJEKTI

"Saborna crvka", Mostar, Bosna i Hercegovina – 2009

Urađen je glavni projekat HVAC instalacija (grejanje, hlađenje i ventilacija)

Saborna crkva u Mostaru je objekat pod zaštitom UNESCO-a, pa se u toku izrade projekta rekonstrukcije moralo voditi računa da se crkva ne razlikuje u odnosu na prvobitno stanje. Predviđeni su grejanje, hlađenje i ventilacija crkve. Grejanje crkve je podno, dok se hlađenje crkve obavlja putem vazduha koji se ubacuje pomoću rešetki koje se nalaze sa bočnih strana ispod sedla. Sistem hlađenja se zimi može koristiti i za brzo uzgrevanje prostora. Hlađenje i grejanje se vrše pomoću toplotne pumpe.


KULTURA

Višenamenski teatar sa 1.000 sedišta, Hotel "Dagomis", Soči, Rusija (4.500 m2) – 2010

Urađen je glavni projekat HVAC instalacija

Multifunkcionalni teatar predstavlja deo većeg hotelskog kompleksa i u okviru objekta se nalaze sala za 1.000 osoba, garderobe, prostorije za scensku tehniku, sobe za umetnike i administraciju i tehničke prostorije. Glavna sala ima višestruku namenu i može se koristiti za održavanje različitih događaja. Traženi klimatiski uslovi u prostoriji obezbeđeni su vazdušnim sistemom grejanja i hlađenja, a posebna pažnja posvećena je nivou buke u sali.


TOPLANE I KOTLARNICE

Tokom 2000. godine Prleks je izradio glavni projekat za kotlarnicu toplotnog kapaciteta od 40 MW u okviru plana za prelazak na prirodni gas i teška ulja, gde kotlovi proizvode paru. Zatim je uradila glavni projekat za parnu podstanicu od 28 MW, da bi naredne godine izradila glavne projekte za HVAC i električne instalacije u okviru obnove 18 toplotnih podstanica, kao i glavni projekat za toplotne cevi u jednom kompleksu državnih zgrada.

U glavnoj izmenjivačkoj stanici se vrši razmena energije između pare i vrele vode i vrela voda se dalje predizolovanim vrelovodom razvodi do objekata u kompleksu. U svakom objektu se nalazi toplotna podstanica u kojoj se vrši dalja konverzija za sisteme grejanja, ventilacije i pripreme tople sanitarne vode.


POSLOVNI PROSTOR

“Zil” poslovni kompleks, Moskva, Rusija (250.000 m2) – 2006

Izrađeni su glavni projekti za HVAC zajedno sa hidro i otpadnim instalacijama

Kompleks se sastoji iz šest višespratnih objekata i dve garaže. Poslovni proctor je kancelarijski, po principu “pšen space”, ali u prizemlju su predviđeni restorani i drugi sadržaji. Instalacije su rađene tako da je radijatorsko grejanje urađeno u potpunosti. Objekti se greju, hlade i ventiliraju. Objekti su priključeni na reonsku kotlarnicu, dok svaki objekat ima svoju rashladnu mašinu.


BIZNIS CENTRI

Poslovni centar "Elektro Vojvodina", Novi Sad, Srbija (9.000 m2) – 2010

Urađen su opšti projekat i tenderska dokumentacija za HVAC instalacije

“Elektro Vojvodina” je postojeća višespratna poslovna zagrada gde su izvršeni snimanje postojećeg stanja i analiza aktuelnog sistema grejanja, hlađenja i ventilacije. Zadržan je sistem sa indukcionim uređajima sa preciznijom automatikom radi uštede energije.


FARMACEUTSKI OBJEKTI

Fabrika lekova, Kijev, Ukraina (25.000 m2) – 2012/2013

Idejni i Glavni projekat za KGH instalacije

Fabrika lekova, koja se sastoji od proizvodnih linija za različite proizvode (označene kao čiste sobe), laboratoja (uglavnom klasifikovane kao čiste sobe), skladišta, kancelarije, mašinske sale i druge prateće objekte. Osim grejanja, hlađenja i ventilacie, u okviru projekta su distribucija opreme na paru, instalacije za kompresovani vazduh i zaustavljanje prašine. KGH sistemi namenjeni čistim sobama moraju da obezbede traženu temperaturu, vlažnost i čistoću vazduha. Celokupni KGH projekat urađen je u BIM modelu.
TRŽNI CENTRI

Tržni centar “BigCEE”, Novi Sad, Srbija (12.000 m2) – 2011

Opšti i glavni projekat HVAC instalacija

Tržni centar se nalazi u Novom Sadu i deo je komercijalnog kompleksa od 28.000 m2. Objekat je prizeman, sa tim da je za drugu fazu predviđeno proširenje za jedan sprat. Lokali i kuhinje brze hrane su izvedene po sistemu shell & core, tačnije na granicu lokala se dovode priključci za toplu i hladnu vodu, kao i svež i otpadni vazduh. Opšti prostori (glavni hodnik i restorani brze hrane) opskrbljeni su sa kompletnim instalacijama grejanja, hlađenja i ventilacije.

Za potrebe grejanja predviđena je gasna kotlarnica, a za potrebe hlađenja vazduhom hlađeni čileri sa mogućnošću free-cooling hlađenja.


PRODAJNI OBJEKTI - NA MALO I VELIKO

Prodavnica “Tempo – Kvantaš”, Beograd, Srbija (18.000 m2) – 2006

Urađen je glavni projekat HVAC instalacija

Tempo Kvantaš je najveći prodajni objekat ove vrste u Srbiji koji se sastoji iz velikog prodajnog prostora sa pratećim magacinima, hladnjačama, prostorijama za obradu namernica, kancelarijama, restoranom i tehničkim prostorijama. Predviđena je kotlarnica na gas, dok se hlađenje vrši pomoću čilera i DX agregata (za potrebe AHU).

Više o Tempo prodavnicama možete pročitati na http://www.tempocentar.com


HOTELI

Hotelski kompleks, Soči, Rusija (20.000 m2) – 2002

Urađeni su opšti i glavni projekti HVAC instalacija

Kompleks u Sočiju obuhvata hotel, zdravstvenu ustanovu, objekte sa bazenom i sportskom halom, disko-klub i vile. Svaki objekat je zasebna celina sa autonomnim instalacijama grejanja, hlađenja i ventilacije, osim što je u kompleksu predviđena centralana kotlarnica.

Grejanje i hlađenje hotela odnosno zdravstvene ustanove vrši se pomoću četvorecevnih i dvocevnih fan-coil uređaja sa ubacivanjem svežeg vazduha. Sportska sala i bazen se greju vazdušnim sistemima.

Više o ovom hotelu možete pročitati na http://sanatoryrus.ru
Hotel, Kopaonik, Serbia – 2015

Idejni I Glavni projekat za KGH instalacije

Novoizgrađeni hotel u samom skijaškom centru, na osnovu svojih sadržaja i unutrašnjih karakteristika ubraja se među najboljie hotele na svetu. Bazen sa spa centrom, nekoliko restorana i kafea, sale za sastanke, dečija igraonica, veličanstveni lobi, komforne sobe, podzemna garaža, s sve to preko KGH instalacija, što pruža prijatan boravak gostima hotela. Hotel se u velikoj meri oslanja na obnovljive izvore energije kao što su bunari i geo sonde, kao i drvena sečka, što ga čini ekološkim zaštitnikom životne sredine od zagađenja


SPORTSKI OBJEKTI

Bazen, predgrađe Moskve, Rusija (6.500 m2) – 2008

Urađeni su glavni projekti za HVAC, hidro i otpadne instalacije

U objektu se nalaze olimpijski bazen, relaksaciono-zdravstveni bazen, SPA sa saunama, male sale za fitnes, medicinski blok i garderobe, uz druge prateće sadržaje kao što su kafe-restoran, frizer i kancelarije. Obezbeđeno je grejanje celog objekta kao i grejanje VRF-om pratećih sadržaja. Toplotna energija se dobija iz reonske kotlarnice.


PROIZVODNI POGONI

Fabrika mina i eksplozivnih sredstava, Srbija – 1997

Urađen je glavni projekat za HVAC i električne instalacije

U ovoj fabrici vrši se sklapanje i opravka minsko-eksplozivnih sredstava. Proizvodne kapacitet karakteriše visok rizik od eksplozivnih smesa, te je sva instalacija morala da bude urađena u protiv-eksplozionoj izvedbi. Predviđeno je grejanje i ventilacija objekta, a za potrebe opreme i instalacija komprimovanog vazduha.
PRODUŽENA REFERNC LISTA

Našu ažuriranu i produženu refernc listu možete preuzeti ovde.Nikolaja Gogolja 92, 11000 Beograd, Srbija Tel: (+381 11) 654-5553, Faks: (+381 11) 654-5076 office@prleks.co.rs